Untitled design copy-Max-Quality (1)

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal Çeviklik İlişkisi

Çeviklik, firmalar açısından sürdürülebilir rekabet için ele alınan önemli konular arasında yer almaktadır. Güçlü süreçlerle desteklendiğinde uygulanabilirliği olan çevikliğin firma kültürünün iyileştirilmesini sağladığı görülmektedir. Firmalar için değişimin gereği olan çevik eylemlerde bulunma, sözü edilen değişimin anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Çeviklik ile beslenen firma kültürü ile firma vizyonunun güçlendiği vurgulanmaktadır. Firmaların süreçleri bağlamında elde ettikleri çeviklik bilgisi, firmalar için büyüme olanağı yaratmaktadır.

Firmaların, çeviklik bileşenlerini dikkate alarak kurumsal çevikliklerini arttırdıkları ifade edilmektedir. Firma içinde oluşan kurumsal çeviklik zihniyeti, işgörenlerin öğrenmelerine, kendilerini geliştirmelerine, değişime karşı olumlu tutum sergilemelerine neden olmaktadır. Çevik firmalar, işgörenlere görev esnekliği tanıyarak kolektif amaca hizmet etmelerini sağlamaktadırlar. Firma içi çeviklik bileşenlerinin işgörenler açısından dikkatle ele alınmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan değişen iş akışları, kendi kendine organize olan ekipler ve alınan otonom kararlar ile çevikliğin firma içine yerleştiği anlaşılmaktadır. Küresel dönüşüm ile birlikte değişen istihdam eğilimleri firmaların insan kaynakları yönetimini farklı perspektiften ele almalarına neden olmaktadır. İşgörenlerin bilgi ve becerilerinde çeviklik ile kaydedilen artışın, değişen iş gereksinimlerine daha kolay adapte olmalarını mümkün kıldığı belirtilmektedir.

Güçlü süreçleri içeren ve yeni yönetim stratejilerinden biri olarak kabul edilen kurumsal çeviklik, firma içi yenilikçi öğrenme ve deneyim geliştirme sürekliliği ile işgörenler açısından değer birliği gerektiren önemde benzersiz bir yönetim öğretisi olarak kabul edilmektedir.