Ölçme nedir, ne ile yapılır ve neden yapılır?

-Değişimin niceliğini ve niteliğini anlamak için yapılır. 
-Ölçme işlemi, geliştirilen ölçüm aracı ile yapılır. 
-Göstergeleri belirlemek ve göstergeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak için yapılır.

Nicel ve nitel olarak ölçmek ne demektir?

-Sayı ile elde edilen çıktılar için nicel, sayı ile ölçülemeyenler için nitel yaklaşım tercih edilir. 
-İki ölçümleme birbirinin pekiştireci olarak karma şekilde de kullanılabilir.

Nicel ölçümle ne elde edilir?

-Nicel ölçümle, etki ve ilişkiyi değerlendirmek ve karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. 
-Ölçülebilirlik ve sayısal olarak ifade edebilme özgürlüğü sağlayan nicel ölçüm, genellenebilen sonuçlara ulaşılmasını, yapı içindeki ilişkilerin incelenmesini ve farklılıkların ortaya konulacağı karşılaştırılmaların yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Ölçüm aracı nedir ve nasıl elde edilir?

-Ölçüm aracının işlemselleştirilmesi, metrik oluşturulacak konuda uzman olunarak konu ile ilgili derin araştırmanın yapılmasını gerektirmektedir. 
-Bilimsel incelemenin ulusal ve uluslararası alanlarda yapılması ile ölçüm aracının oluşturulması sağlanmaktadır. 
-Yapılandırılan ölçüm aracının zaman içinde geliştirilmesi her zaman mümkündür.
 

Ölçüm aracının özgünlüğü nereden anlaşılır?

-Ölçüm aracının geliştirildiği bağlam çerçevesinde öncül değerlendirmelerin yapılması sonrasında, metriğin özgün olup olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. 
-Ölçüm aracı aynı kavram ile ifade edilen uygulamalar olması halinde de bilimselliği ve farklılaşan içeriği ile özgünlüğünü ortaya koymaktadır.
-Örneğin; dayanıklılık (resilience) kavramının kurumsal açıdan çalışıldığı fakat kavrama bireysel olarak yaklaşılmadığı, kurumsal çeviklik (organizational agility) için yönetim perspektifinden bir değerlendirme yapılmadığı ve stratejik improvizasyon (strategic improvisation) kavramına bakışın, yönetim alanında yetkinliğe ulaşmadığı kabul edilmektedir. 
 

Ölçüm aracı soru sayısı sabit midir?

-Güvenilirliği ve geçerliliği kabul edilmiş olan tüm ölçüm araçlarının analiz için kullanımları başlangıcındaki soru sayıları sabittir
-Ölçüm araçlarının soru sayıları; firmaya özel ölçüm aracı geliştirilmesi durumunda veya firma ölçümü tamamlandıktan sonra elde edilen analiz bulgularına dayanarak metriğin özelleştirilmesi sonucu tekrarlı ölçümleme için yeniden yapılandırılması (soru eksilterek veya soru şeklini farklılaştırarak) ile değişebilmektediler.
 

Ölçüm aracı soruları nasıl yapılandırılmalıdır?

-Ölçüm aracının yapılandırılması aşaması uzun ve detaylı bilimsel inceleme ve araştırma sürecini içermektedir. 
-Süreç sonunda kuramsal altyapı desteği ile konuya yaklaşım gerçekleştirilir. 
-Soruların hazırlanması sırasında ölçümün istenilen boyutlar bağlamında yapılıp yapılamayacağına      odaklanılmasından, soruların yüzeysel veya derin olması yorumunun tamamlanmış anket üzerinden yapılması beklenmemektedir. 
-Soruların ölçüm aracı içindeki etkileri, elde edilen yanıtların analiz edilmesi ile ortaya konmaktadır. 
-Soruların içerikleri ile ilgili ilk algı anlamlı değildir.

Ölçüm aracı soruları neye göre değişkenlik gösterir ve de göstermeli midir?

-Ölçüm aracı için kurgulanan soruların, bilimsel altyapıdan bağımsız olarak oluşturulması beklenmemektedir.
-Oluşturulan soruların yönetim bilimi açısından sorgulanmaları olasıdır. 
-Bu inceleme için referans gösterilmesi her zaman mümkündür.
-Kavram dahilinde oluşturulan ölçüm aracı soruları ancak kavramın zaman içinde gelişmesi ile değişebilmektedir.  
-Değişiklik veya değişkenlik gösterme şartları olgunlaştıktan ve kuramlarla sınırlandıktan sonra metriğin yeni hali ile kullanıma hazır hale getirilmektedir. 

Ölçüm aracı ile istenilen sonuca ulaşılır mı?

-Ölçüm aracı ile ölçme niyeti belli iken arzu edilen bir hedef sonuç bulunmamaktadır.
-Ölçme işlemi sonlandıktan sonra yapılan analizlerin doğru okunması ile varılan sonuçlar; tablolar, grafik ve şekilllerle ifade edilir. 
-Amaç ölçümü bilimsel ahlâka uygun olarak gerçekleştirmektir.
 

Ölçüm aracı soruları yanıtlandıktan sonra ne yapılır?

-Ölçüm aracı soruları yanıtlandıktan sonra (anketin tamamlanması ile) elde edilen data analiz edilerek, ortaya çıkan bulguların anlamlandırılması sağlanır. 
-Uzun ve detaylı yapılan analizler ile ihtiyaç duyulan açılardan sonuçların ifade edilmesi nihai hedefi oluşturmaktadır.

Ölçüm aracı sorularının yanıtları ile analiz nasıl yapılır?

-Ölçüm aracı soruları ile analiz, uzmanlar tarafından yapılan istatistiksel çözümlemeler ile yapılmaktadır. 
-Metrik yaratıcıları olan uzmanların analizleri gerçekleştirmeleri daha doğru analiz çıktılarına ulaşılmasını sağlamaktadır. 
-Analizler ile elde edilen bulguların yetersiziliğine veya ek ölçümlerle detaylandırılmsı gerektiğine, konu bağlamında karar verecek olanlar, yine konunun uzmanları olmaktadır. 
 

Analiz bulguları objektif midir subjektif mi?

-Konuya yaklaşım açılarını bilen ve  firmaların ölçüm ihtiyaçlarından emin olan uzmanlar, ulaştıkları sonuçlar ve öneri bağlamında getirdikleri yorumlar açısından firmalar tarafından sınırlandırılmaktadırlar. 
-Analiz bulguları, konunun uzmanları tarafından ve firmalardan elde edilen datanın belirtilen doğrultuda analiz edilmesi sonucu anlamlandırılmaktadır. 
-Objektiflik veya subjektifliğin varlığı veya yokluğu, firmaların ölçüm aracı kullanım amaçları ile firmalar açısından yorumlanabilmektedir.
 

Yapılan ölçümleme sonucunda sorular aynı sayıda veya aynı şekilde kalırlar mı?

-Ölçümleme sonucunda soru sayısı değişkenlik gösterebilir. Yapılan ölçümleme için kurulmuş modelde var olan boyutlar bağlamında kurgulanan sorular, boyutların değişkenlik göstermesi (birleşmesi, analiz dışı bırakılması vb.) veya soruların anlaşılamaması vb. sebeplerle azaltılabilmektedir. 
-Tüm bu ve bunun gibi gelişmeler, analiz sonucunda titizlikle raporlanmakta ve yorumlanmaktadır.
 

Özel olarak firmalar için bir ölçüm aracı geliştirmek mümkün müdür?

-Firmalar için özel ölçüm aracı geliştirmek her zaman mümkündür. 
-Ölçüm aracı geliştirmek için uzun, detaylı ve hedefe yönelik bir araştırma yapılması beklenmektedir. 

Tekrarlı ölçümlerle hedeflenen nedir?

-Tekrarlı ölçümler, kullanım ihtiyacı için yapılması öngörülen ölçümleme sonrasında elde edilen sonuçlar açısından gelinen son aşamanın gösterilmesi ve ölçüm aracının yararlılığının net olarak ortaya konulması bakımlarından önemli görülmektedir.