KURUMSAL ÇEVİKLİK ANALİZİ

Çevikmetre Nedir?

Çevikmetre, firmanızın belirli alanlardaki aksaklıklarını ortaya çıkarmak için kullanılan spesifik bir ölçümleme aracıdır. Çevikmetre, firmanızın çevik yönetime sahip olmasını engelleyen tıkanıklıkların neler olduğu ortaya çıkararak, yönetim planlamasının ihtiyaç doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını sağlar.


Çevikmetre ile firmanızın;

-proaktiflik,
-yanıt verebilirlik,
-yetkinlik,
-stratejik esneklik,
-hız ve
-paydaş algısı

ölçülür.


Çevikmetre Yönelimleri

Proaktiflik Yönelimi
-Proaktivite nedir?
-Proaktiflik neye denir?
-Proaktif firma nasıl olunur?

Proaktivite; amaçlara yönelik olarak yeni bir oluşumu ortaya çıkarma, yürütme, nihayete erdirme süreçlerinde öncü olma durumunu anlatır. Firma performansının gelişmesi için proaktiflik önemlidir. Firma proaktif olarak, rekabetin yönünü avantajına olacak şekilde şekillendirir. Proaktif firmalar, fırsatlardan faydalanan, gelecek ihtiyaçlarına önceden yoğunlaşan ve değişimi lehine kullananlardır. Proaktif firmanın, yeni fırsatlara sahip olma isteği ve öngörüsü olması sebebiyle liderlik eden bir firma olduğu ifade edilir.
Yanıt Verebilirlik Yönelimi
-Yanıt verebilirlik nedir?
-Yanıt verebilirliğin firma için etkileri nelerdir?
-Firmanın yanıt verebilir olması ne anlama gelmektedir?

Firmalar, artan rekabet ve sürekli değişen müşteri ihtiyaçları karşısında, çevresel değişimlere karşı yanıt verebilir olarak başarı sağlarlar. Yanıt verebilir olmak firmanın yaşamsallığını etkiler. Yanıt verebilirlik, müşterilerin hızla değişen beklentilerini öngörebilme ve pazar bilgisi ile hareket etme şeklinde betimlenir. Firmaların yanıt verebilirliği, hızla pazar değişimlerini algılamalarını, yeni pazar gereksinimlerine yönelik süreçleri yeniden düzenlemelerini, kendi sınırları arasında bilgiyi paylaşmalarını, bilgi işleme sistemlerinde maksimum avantaj elde etmelerini, rakiplerinden önce yeni ürün ve teknolojik süreçlere uyum sağlamalarını mümkün kılar.
Yetkinlik Yönelimi
-Yetkinlik nedir?
-Yetkinlik firmalara ne sağlar?

Yetkinlik, firmaların hedeflerine ulaşmada faaliyetlerinde üretkenliği, verimliliği ve etkinliği sağladığı yetenekleridir. Yetkinlik, kurumsal çeviklik yetenekleri arasında yer alır. Yetkinlik, firmalar için yüksek değer ve rekabet avantajı yaratarak, firma performansının artmasını sağlar. Firmalar, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetleri üretmeye, tasarlama, dağıtma ve tanıtmaya yarayan pazar bilgisine yetkinlikle sahip olurlar.
Stratejik Esneklik Yönelimi
-Esneklik nedir?
-Stratejik esneklik ne demektir?

Esneklik, firmaların artan belirsizliğe hızlı yanıt verebilmelerini ve söz konusu belirsizlikle baş etmelerini sağlar. Stratejik esneklik; firmaların yetenekleri ile dinamik rekabetçi çevrelerden gelen çeşitli taleplere verilen yanıt olarak kabul edilir. Firmaların stratejik esneklik yetenekleri ile ekonomik ve politik risklere, pazar tehditlerine ve fırsatlarına hızla/acilen yanıt vererek rekabet avantajı yaratmaları mümkündür.
Hız Yönelimi
-Pazara açılma hızı (zamanı) ile ne kastedilmektedir?

Geleceğin belirsizlik ve öngörülmezliğine karmaşıklık ve hızın katkısı büyüktür. Hız, değişim hızından ileri gelmektedir. Geleceği hayata geçirmek, değişim hızına yetişmek ile aynı anlamda kullanılır. Hız yönelimi ile kısa zamanda pazara açılarak ve seri şekilde ürün inovasyonu gerçekleştirerek daha yüksek pazar payına sahip olunur.
Paydaş Yönelimi
-Paydaş kimdir veya kimlerden oluşur?
-Ortaklık nedir?

Paydaş, firmaların performansını etkileyen ve söz konusu performanstan etkilenen herhangi bir grup veya birey olarak kabul edilir. Hissedarlar, müşteriler, işgörenler, tedarikçiler ve bazı durumlarda iş çevresi şeklinde ifade edilen paydaşlar, firmalara yönelik faaliyetlerde kritik rollere sahip olurlar. Firmaların, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda paydaşları ile kurduğu ilişki ortaklık olarak da ele alınır.