KURUMSAL ÇEVİKLİK VE PERFORMANS ANALİZİ

Performans Değerlendirme

Çevikmetre düzey belirleme (bilimsel altyapı desteği ile ulaşılan somut çıktılar) sonrası hazırlanan raporlarda, firmanızın kurumsal çeviklik yönelimleri ile firmanıza ait çok yönlü performans kriterleri (finansal, maliyet, operasyonel, marka, stratejik yenilikçilik vb.) arasındaki ilişkilerin ortaya konulması sağlanır. Çevikmetre ile elde edilen çıktılar, firmanızın kurumsal çeviklik algısının somutlaşmasını sağlar.
 

Performanslar

Kurumsal çevikliğin firmanızın performansına olumlu etkileri izlenir. Kurumsal çevikliğin etkisi olduğu belirlenen performanslar arasında;

finansal performans,
maliyet performansı,
operasyonel performans,
marka performansı,
stratejik yenilikçilik performansı

yer alır.

Firmanızın vizyon gelişiminde kurumsal çevikliğin etkin rolü olduğu görülür. Firmanızın kurumsal çeviklik stratejisi konumlandırılır ve stratejik plan dahilinde sürdürülebilirliği sağlanır.